Esoteerinen Astrologia – Sielun suunnitelman paljastaja

Esoteerinen Astrologia – Sielun suunnitelman paljastaja

Henkistä polkua kuljettaessa Sielun motiivien ja tarkoituksen ymmärtäminen on tärkeää. Itse asiassa voidaan sanoa, että henkinen kehitys perustuu ajatukseen, että Korkeampi Itse (Sielu) pyrkii
opastamaan meitä tietyssä kehitysvaiheessa, jolloin Sielun valo
säteilee kauttamme ja kehottaa meitä sopeutumaan sen jumalalliseen tarkoitukseen ja suunnitelmaan.

Heli Nuotion artikkeli Esoteerisestä Astrologiasta – ensin julkaistu Ultra Lehdessä 2020

 

Miten voimme varmistua siitä, että polku, jota kuljemme on uskollinen Sielulle? Onko
meillä keinoja löytää vastauksia? Nämä kysymykset ovat oleellisen tärkeitä ja niitä
tulee esittää säännöllisesti. Vastauksia ja oivalluksia näihin kysymyksiin voidaan löytää
monilla eri tavoilla. Esimerkiksi meditaation, unien, tarot-korttien tai monien muiden
menetelmien avulla voimme saada ohjeistusta matkallemme. Esoteerinen astrologia
on mitä syvällisimpiä vastauksia antava menetelmä, vaikka sitä tunnetaan suhteellisen
vähän henkisissä piireissä.
Tämän artikkelin tarkoitus on esitellä lukijalle esoteerisen astrologian perusasioita ja antaa käsitystä tavoista, joilla voidaan tarkastella Sielun matkaa ja
sen suunnitelmaa kunkin eläinradan merkin kautta.
On tärkeää huomioida, että esoteerisen astrologian ei ole tarkoitus korvata perinteistä
astrologiaa, vaan aivan päinvastoin. Esoteerinen astrologia täydentää perinteistä astrologista lähestymistapaa. Se on aivan kuin “pallon” tai ympyrän toinen puoli, jolla on
varsinaista arvoa tarkasteltaessa tietoisesti henkisellä polulla olevan henkilön astrologista karttaa.
Tavalliselle ihmiselle perinteinen astrologia itsessään on aivan riittävä silloin, kun autetaan ihmistä lukuisissa jokapäiväiseen elämään liittyvissä asioissa. Mutta silloin, kun
ihminen on ehdottomasti tietoisesti ja harkitusti polulla, esoteerinen astrologia tarjoaa
paljon syvällisempiä merkkejä mitä tulee yksilön henkisen elämän laadun ja tietoisuuden laajentumiseen.
Aiheen esitteleminen tässä artikkelissa pitää rajata vain tiettyihin ominaisuuksiin, missä
esoteerinen astrologia eroaa perinteisestä astrologiasta ja millä tavalla se voi osoittaa
yksilön henkisen luonteen ja tarkoituksen. Astrologia (sekä perinteinen että esoteerinen) on äärimmäisen monisäikeinen tiede. Kuitenkin hieman ristiriitaisesti ajateltuna,
samalla kun se on monisäikeinen sen kaiken takana on syvällinen ja yksinkertainen
totuus ja periaate.

Tässä artikkelissa keskitymme juuri tuohon yksinkertaisuuteen eli
tarkastelemme esoteerisen astrologian neljää merkittävää tekijää:
Astrologisen merkin esoteerista tarkoitusta
• Auringon, kuun ja askendentin merkityksiä
• Esoteerisia planeettahallitsijoita (3 tasoa, tässä vain kahta niistä)
• Seitsemän Säteen jumalallisen ilmentymän käyttöä sielukeskeisessä astrologiassa

 

Astrologisen aurinkomerkin tarkoitus esoteerisesti
tarkasteltuna

Perinteisessä astrologiassa merkeillä ajatellaan olevan tiettyjä luonteenpiirteitä, jotka
vaikuttavat yksilön psykologiseen olemukseen. Jokainen kahdestatoista eläinradan
merkistä on arkkityyppisesti määritelty. Otetaan esimerkiksi Härän merkki, johon
liitetään esoteerinen mantra: “Näen, ja kun silmä on avautunut, kaikki on valoa (tai
valaistunutta).” Härän merkkiin kuuluu perinteisesti määrättyjä piirteitä. Esimerkiksi
omapäisyys, itsepäisyys ja hedonistisuus, vain muutamia mainitaksemme.
Kuten jo huomasimme, Esoteerinen Astrologia ei hyljeksi perinteisen astrologian
näkemyksiä. Sen sijaan se pyrkii ymmärtämään jokaisen merkin korkeampia laatuja.
Sielun näkökulmasta katsottuna, Härkä liittyy kaikista merkeistä eniten persoonallisten halujen muuntamiseen henkisiksi tavoitteiksi, mikä lopulta johtaa valaistuneeseen
elämään.

 

Epäitsekkään halun voimalla Härkäyksilö oppii pidättäytymään taipumuksestaan
toimia henkilökohtaisten halujensa pohjalta. Sen hän tekee suuntaamalla henkilökohtaiset halunsa korkeampiin päämääriin ja muuntamalla ne rakastavaksi aspiraatioksi
käytännön tasolla. Tällä tavalla toimien ajan mittaan kolmas silmä (härän silmä) avautuu ja valaistuminen virtaa hänen elämäänsä. Tosiasiassa kyseessä on Buddhan merkki,
sillä ikivanhassa tarussa meille kerrotaan, että Buddha syntyi, saavutti valaistumisensa
ja kuoli juuri Härän merkissä, täydenkuun aikaan.
Samoin tiedetään, että Gautama Buddhan opetukset keskittyivät halujen muuntamisen
tärkeyteen ja siihen, miten se tehdään kulkemalla vastakohtaparien välissä sijaitsevaa
kultaista keskitietä (Noble middle Path). Esoteerisesti Härkä on merkki, missä yksilön
henkilökohtainen tahto (joka aktivoituu alemman itsen haluista) muunnetaan epäitsekkääksi päättäväisyydeksi ankkuroitua Jumalan tahtoon maan päällä.

Tätä Härän merkki siis tarjoaa yksilölle, joka tietoisesti kulkee henkistä polkua.
Tarkemmassa tutkiskelussa voidaan nähdä, että näillä korkeammilla Härän ominaisuuksilla on yhteys perinteisiin ja kauan tunnettuihin ominaisuuksiin. Yhtä kaikki,
parasta on tarkastella merkin esoteerisia teemoja sen puhtaampina ilmaisuina, ja siitä
syystä perustavaa laatua olevina ominaisuuksina, jotka perinteisesti liitetään kyseiseen merkkiin. Jokaisella eläinradan merkillä on syvempi tai korkeampi tarkoitus,
jota esoteerinen astrologi käyttää tulkinnan pohjana yksilön elämän henkisiä tekijöitä
tarkasteltaessa. Kunkin merkin esoteerinen tunnuslauseesta saa vihjettä sen tehtävästä
ja tavoitteesta:

 

Oinas: ”Astun esiin ja hallitsen mielen tasolta”
Härkä: ”Näen, ja kun silmä on avautunut, kaikki on valoa.”
Kaksonen: ”Näen toisen itseni, ja toisen itseni himmetessä,
kasvan ja loistan.”
Rapu: ”Rakennan valaistun talon ja asun siinä.”
Leijona: ”Minä olen se ja se minä olen.”
Neitsyt: ”Olen äiti ja lapsi – minä Jumala – olen materiaa.”
Vaaka: ”Valitsen tien kahden voimalinjan välistä.”
Skorpioni: ”Olen soturi ja palaan taistelusta voittajana.”
Jousimies: ”Näen päämäärän. Saavutan tuon päämäärän
ja näen seuraavan päämäärän.”
Kauris: “Olen kadonnut ylimaalliseen valoon, mutta käännän silti
selkäni tuolle valolle.”
Vesimies: ”Olen elämän vesi, joka on ammennettu janoisille.”
Kalat: ”Lähden isän kodista, ja palatessani takaisin pelastan.”

 

Auringon, kuun ja askendentin merkitykset

Perinteisessä astrologiassa aurinko, kuu ja nouseva merkki ovat perusasioita astrologiselle tulkinnalle ja johtopäätöksille. Esoteerisen qstrologian suhteen tämä pätee myös.
Kuitenkin esoteerinen astrologia tarkastelee jokaista osaa hieman eri näkökulmasta ja
määrittelee niiden tärkeyden uudelleen. Ikivanhassa esoteerisessa filosofiassa (jota kutsutaan myös Ajattomaksi Viisaudeksi tai Trans-Himalayan viisaudeksi) näiden kolmen
tekijän merkitykset määritellään seuraavasti:

Askendentti: Mahdollisuuksien merkki (tai mahdollisuuksien aurinko)
Aurinkomerkki: Todennäköisyyksien merkki (tai todennäköisyyksien aurinko)
Kuumerkki: Sielun vankila

Näiden kuvausten perusteella voidaan päätellä, että askendentti (nouseva merkki) on
ensisijalla pyrittäessä ymmärtämään yksilön elämässä olevia henkisiä mahdollisuuksia. Perinteisesti askendentti liitetään yksilön egon ilmaisuun, ulkonäköön ja fyysiseen
kehoon. Esoteerisessa astrologiassa näitä tekijöitä tarkastellaan myös korkeammasta
näkökulmasta. Siitä syystä askendentti ei ainoastaan liity henkilön fyysiseen muotoon,
vaan myös hänen henkiseen “muotoonsa”. Askendentti hallitsee kausaalikehoa, joka on
se muoto, jonka kautta Sielu toimii ja on sen asuinsija tai koti. Kausaalikehossa piilee
avain Sielun inkarnaatiotarkoituksen ymmärtämiseen. Tästä syystä askendentti on niin
tärkeä esoteerisessa astrologiassa. Tosiasiassa se paljastaa Sielun kehityksen korkeammat mahdollisuudet.

Henkisestä näkökulmasta katsoen ei aurinkomerkki, vaan askendentti, on kaikkein
tärkein tarkasteltava merkki. Se on se merkki, mitä kohti olemme menossa ja, jonka
ominaisuuksia meidän tulee kultivoida. Aurinkomerkki on kuitenkin myös äärimmäisen tärkeä, sillä se antaa vihjeen yksilön persoonan ilmaisutavasta. Se on todennäköisyyksien merkki, missä ihmisen aurinkomerkin energiat ja taipumukset (perinteisesti
ymmärrettynä) ilmenevät todennäköisimmin.
Pohjimmiltaan aurinkomerkki viittaa persoonallisuuteen eli instrumenttiin, jota Sielu
käyttää ilmentääkseen itseään. Kuitenkin voidakseen toimia menestyksekkäästi, täytyy
alempi persoona (aurinkomerkin taipumukset) kesyttää. Persoonan täytyy luovuttaa auktoriteettinsa ‘Korkeammalle Itselle’. Toisin sanoen aurinkomerkin (persoona)
täytyy taipua askendentin (Sielu) tahtoon. Kuumerkki on toisaalta Sielulle väistämätön
kohtalo. Esoteerisesti tulkittuna, kuumerkki viittaa tiedostamattomien taipumusten
summaan, joka estää Sielua ilmentämästä itseään yksilön elämässä. Vertauskuvallisesti
kuumerkki pitää Sielua vankinaan. Se edustaa henkisiä rajoitteita ja haittatekijöitä, jotka
tulee jalostaa henkisen kasvun mahdollistamiseksi. Nämä rajoittavat ominaisuudet ovat
kuumerkin negatiivisia ominaisuuksia (perinteisesti katsottuna).
Tarkastellessamme näitä kolmea tekijää, voimme havaita hämmästyttävän transformaatiodynamiikan. Askendentti paljastaa Sielun piilossa olevan tarkoituksen. Tuon tarkoituksen menestyksellinen ilmentäminen edellyttää, että yksilö pidättäytyy itsekkäistä
taipumuksistaan, jotka aurinkomerkki synnyttää. Sen hän tekee vaalimalla aurinkomerkin tarjoamia korkeampia laatuja. Lisäksi hänen täytyy analysoida kuumerkkinsä
ja tunnistaa sen negatiiviset taipumukset ja löytää keinot niiden jalostamiseksi. Tämä
on mahdollista saavuttaa tulemalla tietoiseksi näistä taipumuksista. Sen jälkeen on
mahdollista löytää keinot, miten jalostuneet ominaisuudet valjastetaan toisten ihmisten
palvelemiseksi ja auttamiseksi.

Esoteeriset planeettahallitsijat

Kunkin merkin planeettahallitsijaa voidaan pitää sen energeettisenä edustajana. Sellaisenaan askendentin, aurinko- ja kuumerkin hallitsijoita voidaan pitää keskeisinä tekijöinä esoteerisessa tulkinnassa. Perinteisten hallitsijoiden lisäksi esoteerinen astrologi
käyttää planeettahallitsijoiden korkeampaa tasoa syntymäkarttaa tulkitessaan. Näitä
hallitsijoita kutsutaan esoteerisiksi hallitsijoiksi, ja ne edustavat niiden hallitsemien
merkkien korkeampia ominaisuuksia. Esimerkiksi Kaksosten merkin perinteinen hallitsijaplaneetta on Merkurius, mutta sen esoteerinen hallitsija onkin Venus. Esoteerinen
astrologi tulkitsee karttaa esimerkiksi käyttäen askendentille esoteerista hallitsijaa,
mutta aurinko- ja kuumerkkien perinteisiä hallitsijoita. Askendentin esoteerisen hallitsijaplaneetan sijainti kartalla paljastaa olosuhteet, missä henkinen kehitys voi tapahtua.
Siksi sitä pidetään koko kartan hallitsijaplaneettana. Aurinkomerkin hallitsija ja sen
sijainti antaa syvempää ymmärrystä yksilön nykyisen egon tarpeista. Siitä löytyy vihje
ihmisen reagointitavasta (tai sen puutteesta) suhteessa Sieluun. Kuumerkin hallitsija
viittaa yksilön vaistonvaraiseen menneisyyteen (vanhaan, joka jo osataan) sekä transformoitaviin ominaisuuksiin.

Jumalallisen ilmentymän Seitsemän Sädettä

Perustavaa laatua oleva ajatus Ajattomassa viisaudessa on, että kaikki luotu pohjautuu
seitsemän suuren energiavirran vuorovaikutussuhteisiin. Nuo Seitsemäksi Säteeksi kutsutut energiat virtaavat aurinkokuntaamme kosmoksesta ja ovat edellytyksenä elämälle
Maaplaneetallamme. Säteet ovat seitsemän voiman edustajia ja ilmentävät meille jumalallisuuden seitsemää laatua, olivatpa ne sitten äänen, värin, tuoksun, maun tai jossain
muussa muodossa ilmeneviä. Jokaisella säteellä on ominainen luonteensa ja siksi ne
varustavat ihmiskunnan erilaisilla hengen ominaisuuksilla. Säteiden nimet paljastavat
tietoa kunkin säteen luonteesta:

I Jumalallisen Tahdon ja Voiman Säde
II Rakkauden ja Viisauden Säde
III Abstraktin Älyn ja Aktiviteetin Säde
IV Harmonia Konfliktin kautta -Säde
V Konkreettisen Tiedon ja Tieteen Säde
VI Idealismin ja omistautumisen Säde
VII Seremoniallisen järjestyksen ja magian Säde

Yksinkertaistettuna nämä Seitsemän Sädettä virtaavat aurinkokuntaamme Otavan ja 7
ns. pyhän planeetan kautta. Jokainen säde ilmentää itseään merkkien kautta. Kuten alla
olevassa luettelossa voimme nähdä, toiset merkit välittävät vain yhden säteen kun taas
toiset säteilevät kahta tai kolmea sädettä. Yksilön säderakennetta pidetään karttatulkinnassa tärkeänä tekijänä.

 

Säteet virtaavat merkkien kautta seuraavasti:

I Säde Oinas, Leijona, Kauris
II Säde Kaksonen, Neitsyt, Kalat
III Säde Rapu, Vaaka, Kauris
IV Säde Härkä, Skorpioni, Jousimies
V Säde Leijona, Jousimies, Vesimies
VI Säde Neitsyt, Jousimies, Kalat
VII Säde Oinas, Rapu, Kauris

Muita tekijöitä

Esoteerisessa astrologiassa tarkastelun kohteita ovat mm. karttaympyrän kaksi pyörimissuuntaa, perinteisten ja esoteeristen hallitsijaplaneettojen lisäksi ns. hierarkiset
hallitsijat, pyhät ja epäpyhät planeetat, dekanaatit, 3 suurta konstellaatiota: Otava, Sirius
ja Pleiadit ja kolmioiden tiede sekä ns. verhoamiskäsite (esim. Kuu verhoaa toisen planeetan).
Tässä artikkelissa käsitellyn esoteerisen astrologian takana on jo aiemmin mainittu
Ajaton viisaus sekä ‘Esoteric Astrology’ -kirja, joka on syntynyt telepaattisen yhteistyön
tuloksena tiibetiläisen mestari D.K:n (Djwhal Khul) ja Alice A. Baileyn välillä samoin
kuin koko 24 kirjan sarja, joka koostuu Trans-Himalayan viisaudesta. Tuota tietoa
saimme jo H.P.B. Blavatskyn kautta ennen Baileya ja vuoden 2025 tienoilla odotetaan
uutta tietopakettia ilmestyväksi ihmiskunnalle. Mainitsemisen ansaitsee erityisesti myös
kirja ‘The Labours of Hercules’, jossa yhdistetään mytologinen sankarihahmo Herkules
ja hänen urotyönsä astrologisiin merkkeihin. Noiden tarinoiden kautta pääsee syvällisesti tutustumaan merkkien haasteisiin, niiden suuriin henkisiin mahdollisuuksiin sekä
merkityksiin.

Yhteenvetoa lyhyesti

Kaikilla energioilla – eläinradan, systeemisillä ja planetaarisilla – on vaikutus elämäämme kaikissa muodoissa ja luomakunnissa. Mikään ei pääse pakoon noita säteileviä ja
magneettisia vaikutuksia. Ihmiskunnan evoluution tavoite on tulla tietoiseksi näistä
energioista, tunnistaa ne ja alkaa käyttää niitä. Esoteerinen astrologia selventää ja tutkii
näitä tekijöitä ja toimii universaalista yksityiskohtaiseen, suurista energioista ja niiden
lähteestä manifestaatioon.
Henkistä polkua kuljettaessa ei ole olemassa suurempaa päämäärää kuin elää yksilön
oman Sielun tahdon mukaisesti. Kuten huomasimme yllä, on olemassa laaja kirjo tehokkaita menetelmiä, joiden avulla voidaan saavuttaa syvempi ymmärrys Sielusta ja sen
tarkoituksesta. Yksi näistä menetelmistä on esoteerisen astrologian käyttäminen. Vaikkakin se on astrologiamuoto, joka on vasta lapsen kengissä, sillä on juurensa Trans-Himalajan Viisaudessa, ja monet pitävät sitä tulevana mallina astrologian kentällä yhdessä
Seitsemän Säteen tieteen kanssa. Näistä kahdesta yhdessä käytetään nimitystä esoteerinen filosofia. Se on järjestelmä, joka tuo syvempää ymmärrystä eläinradan pyörään ja
paljastaa korkeammat mahdollisuudet, joita jokainen astrologinen merkki tarjoaa. Kun
Sielun tarkoitus on paljastettu ja sitä toteutetaan, niin silloin Sielu voi loistaa persoonamme kautta ja tulee tekemään niin vailla rasitteita.

Pyrkiessämme kohti yhä laajenevia tietoisuuden tiloja ja ykseyttä, olemme prosessissa,
missä verho kerrallaan poistuu todellisen jumalallisuutemme edestä. Siitä, mikä on todellinen minämme eli Sielumme, jonka kautta lopulta tunnistamme itsemme ‘Yhdeksi’, monadiksi eli jumalalliseksi kipinäksi, joka asustaa meissä jokaisessa. Ihmishengen evoluutio
toimii tietoisuutta laajentamalla paluumatkalla lähteeseensä, kuten tuhlaajapoika isänsä
kotiin.

Kirjoittanut Heli Nuotio 11/2019. Artikkeli on julkaistu Ultra-lehdessä tammikuussa 2020.
Kuvat: Adobe Stock kuvapankista, joita Heli Nuotio muokannut ja laatinut kollaashit.
Lehteä voi tilata Ultrapuodista www.ultra-lehti.com / tilaukset@ultra-lehti.com
Lähdemateriaaleina on käytetty Alice A. Baileyn kirjaa Esoteric Astrology, William
Meaderin alkuperäistä englanninkielistä artikkelia Esoteric Astrology ~ The Revealer of the
Soul’s Intention ~ 16.3.2013, www.meader.org sekä Lori A. Smithin englanninkielistä artikkelia ‘The Essence of Esoteric Astrology’ The Career Astrologer -lehdessä, maaliskuu 2019.

 

Heli Nuotio
PhDe kand., graafinen suunnittelija, IT-kouluttaja, medianomi AMK, MAT mainostoimittaja
astrolotusfi@gmail.com
044-5196400

No Comments

Post A Comment