Vad är karma astrologi?

Fler och fler personer har börjat intressera sej för den del av astrologin som vi kallar karma astrologi. Denna kanske ses som en självklar del av astrologin men den använder trots detta sej av helt olika metoder och perspektiv för att undersöka födelsekartan. Många av dessa kan också vara ganska okända för det vi idag anser vara den vanliga astrologin.  I karma astrologin uppmärksammar man alltså andra saker i födelsekartan och man använder sej även av andra astrologiska kartor för att undersöka de teman som är specifikt karmiska.

Denna del av astrologin har inte utvecklats enskilt utan i nära samråd med den psykologiska astrologin vilket är ganska logiskt om man tänker sej att karma astrologin fokuserar på att undersöka de ”djupare” delarna och bakomliggande motiven astrologiskt. Astrolog Steven Arroyo har kallat astrologin för karmans vetenskap, och genom att använda sej av olika astrologiska fenomen och olika kartor kan man analysera de karmiska gåvor och läxor som själen har utvecklat och jobbat med och som man även kan se på som en typ av astrologiskt arv man för med sej till denna födelsekarta.

Inom karma astrologin använder man sej av flera olika kartor, bild av en för hand ritad karma karta. 

Redan inom första delen av 1900-talet konstaterade astrologen Alice Bailey och senare Bruno Huber att den egna födelsekartan inte enbart är tillräcklig för att beskriva själens komplexitet, och på basen av detta utvecklades det i Europa olika metoder som bättre kom att beskriva de bakomliggande mönster som både kan ses som en utveckling av själen och av de psykologiska delarna och funktionerna som utgör grunden för den karta vi kallar födelsekartan. (se tidigare blogginlägg om karma astrologins utveckling i Europa) Dessa metoder undersöktes i flertalet olika astrologiska skolor.  Huber använde sej simultant av 3 olika kartor i sina astrologiska analyser. Dessa kan man säga utgör grunden för den karmiska astrologins utveckling i den västerländska astrologin. Samtidigt som dessa utvecklades undersökte också astrologerna och psykologerna Carl Jung och Roberto Assigioli faktorer som kan ha en psykologisk-astrologisk inverkan.

En karmisk tolkning innehåller ofta dessa mellaneuropeiska system som egentligen har väldigt lite att göra med den vediska delen av astrologin som man ofta främst förknippar med karma. Dessa system baserar sej långt på Franska karma astrologer och Tyska /Schweiziska astrologers framtagna unika iakttagelser. Denna typ av astrologi har även kallats månknutastrologi, därför att t.ex. karma kartan långt baserar sej på månknutarnas placering i födelsehoroskopet.

Vad har vi för nytta av att använda den karmiska astrologin? Helt klart är den ett sätt att få ett både djupare och bredare perspektiv på den astrologiska tolkningen, samt för att gå till grunden och urskilja de specifikt karmiska delarna av födelsekartan. Upprepningarna är här liksom i den vanliga astrologiska analysen viktiga att uppmärksamma. Ofta finns det några återkommande starkare teman i födelsekartan vars grund man då vidare kan undersöka i den karmiska kartan, och fortsättningsvis i måncykel kartorna som spänner över personens liv. I karma astrologin har man som i den vanliga astrologin, möjligheten att röra sej både bakåt och framåt i tiden. Ofta har själen med sej vissa typ av beteenden och impulser eller irrationella rädslor som inte längre gör någon nytta i denna tillvaro. Genom att uppmärksamma dessa kan man fria sej från gamla utgångna mönster och istället koncentrera sej på att komma framåt i sin utveckling. Ibland har man med sej inneboende gåvor eller erfarenheter som man kanske inte har tänkt på så mycket. Dessa kan vara viktiga att uppmärksamma och starkare betona i detta liv.

En karmisk tolkning kan lämpa sej för personer som har en öppenhet att tänka på livet från perspektivet att det kan ha funnits en eventuell tidigare tillvaro i någon form. I karma astrologin förändras perspektivet från att enbart innehålla ”ett livs karta eller potential” till att omfatta en mycket större helhet som i sej erbjuder en annan typ av förståelse.  Genom att utgå ifrån de gamla teman och eventuella händelser man har bakom sej, kan man förstå sina reaktionsmönster på ett djupare plan och helt enkelt lära känna sej själv på ett helt nytt sätt.

Jag ser astrologin som ett av många instrument vi kan använda oss av för att både undersöka och förstå oss själv och andra. Karma astrologin kan bidra med att ytterligare fördjupa denna kunskap, om de reaktioner och motreaktioner som redan Isaac Newton beskrev i sin mekaniska teori. Astrologiskt kan man även dela in olika typer av mönster i olika typer av karmor, rörande mer individuella eller grupporienterade teman.

Om du vill lära dej mer om hur du skall undersöka den astrologiska kartan karmiskt, rekommenderar jag denna svenska grundkurs i karma astrologi: https://events.osterbotten.fi/evenemang/visa/36203-karma-astrologins-grunder-natkurs-5-veckor

 

Här lite engelskspråkig litteratur i ämnet:

Stephen Arroyo: Astrology, Karma and Transformation (Karma astrologi)

Jan Spiller: Astrology For the Soul (Månknutar)

Emma Belle Donath: Have we met before? (Karma)

Jeffrey Wolf Green: Pluto I & 2, Uranus: Freedom from the Known (Pluto, Uranus och Karma)

Judy Hall: Karmic Connections, Patterns of the Past, The Soulmate Myth (Relationskarma)

Louisa and Bruno Huber: Moon Node Astrology (Månknutar)

Janis Huntley: Astrological Voids, Elemets of Astrology (element och det som fattas på kartan)

Schulman: Karmic Astrology Vol I-IV (Karma och retrograda)

Erin Sullivan: Retrograde Planets (retrograda planeter)

 

 

 

Lämna en kommentar